Yhdistyksen säännöt

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry
Voimassaolevat säännöt: 02.02.2021

1 §
Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry,
ruotsiksi Södra Finlands Havsfiskarförbund rf.

2 §
Liiton toimialue käsittää Itäisen Suomenlahden rannikon ja
sisävesialueita Kaakkois-Suomesta. Liiton toimipaikka on Kotkan
kaupunki.

3 §
Liiton tarkoituksena on kalatalousneuvonnan harjoittaminen ja
kalatalouden yleinen edistäminen. Kohderyhmänä ovat etenkin
vesialueen omistajat ja ammattikalastajat. Liitto pitää
palveluksessaan tarvetta vastaavasti toimihenkilöitä. Liiton
tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä sen toiminta muutoinkaan
ole pääasiassa taloudellista.

4 §
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä osakaskunnat ja muut
vesialueen omistajat, kalastusseurat, kalatalousalueet,
kalatalousyritykset ja muut vastaavat oikeuskelpoiset yhteisöt,
joiden toiminta liittyy kalatalouteen ja jotka Liiton hallitus
jäseniksi hyväksyy.
Liiton kannatusjäseninä voivat olla muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja
yksityiset henkilöt, joilla ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa Liiton
asioissa.
Liiton kunniajäseniksi voidaan valita henkilöitä, jotka ovat
toimineet erityisen ansiokkaasti Liiton ja sen edeltäjien
tarkoitusperien hyväksi.

5 §
Jäsenet suorittavat Liitolle jäsenmaksun, jonka suuruuden ja
maksuajan vuosikokous määrää. Osakaskunnat, joiden pinta-ala on 300-
1000 hehtaaria, maksavat kaksinkertaisen jäsenmaksun ja
osakaskunnat, joiden pinta-ala on suurempi kuin 1000 hehtaaria,
maksavat kolminkertaisen jäsenmaksun. Muut jäsenet maksavat
yksinkertaisen jäsenmaksun. Jäsen, joka on laiminlyönyt vuosimaksun
suorittamisen kahtena vuotena peräkkäin, katsotaan eronneeksi
yhdistyksestä.

HALLINTO

6 §
Liiton asioita hoitaa hallitus, jossa on puheenjohtaja sekä kuusi
(6) varsinaista jäsentä, viimeksi mainituilla kolme (3) varajäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan ja
hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan.

7 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä (4) jäsentä on paikalla.
Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi
(3) vuodeksi kerrallaan. Ensi kerralla valituista jäsenistä eroaa
kuitenkin hallituksen toimittaman arvonnan perusteella kaksi (2)
jäsentä, seuraavassa vuosikokouksessa samoin kaksi (2) jäsentä ja
kolmannessa vuosikokouksessa kaksi (2) jäljellä olevaa jäsentä.
Tämän jälkeen jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he
olivat valitut. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen
toimikautensa päättymistä, valitaan Liiton kokouksessa uusi jäsen
eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varajäsenet
eroavat vuosittain.

8 §
Hallitus asettaa juoksevien ja kiireellisten asioiden hoitoa varten
keskuudestaan kolmijäsenisen työvaliokunnan toimimaan hallituksen
valvonnan alaisena ja sen antamien ohjeiden mukaan. Hallituksen
puheenjohtaja on työvaliokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.

9 §
Hallitus ottaa Liitolle tarvittavat toimihenkilöt, määrää heidän
palkkionsa ja ohjaa ja valvoo heidän toimintaansa. Niin ikään
hallitus laatii Liiton toimintasuunnitelman ja
talousarvioehdotuksen, hoitaa Liiton omaisuutta, huolehtii Liiton
kokouksista, toimii Liiton tarkoituksen toteuttamiseksi ja panee
toimeen Liiton kokousten päätökset.

10 §
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi myös antaa
nimen kirjoittamisoikeuden yhdistyksen palveluksessa oleville
henkilöille siten, että he kirjoittavat Liiton nimen kaksi yhdessä
tai kukin erikseen.

11 §
Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
tilintarkastajain tarkastettavaksi niin ajoissa, että he voivat
maaliskuussa antaa lausuntonsa toimittamansa tilintarkastuksen
johdosta.

KOKOUKSET

12 §
Liitto kokoontuu vuosikokoukseen hallituksen määräämänä aikana
huhtikuun loppuun mennessä sekä sen lisäksi ylimääräisiin
kokouksiin, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuin
vähintään kymmenen (10) jäsenjärjestöä tai 1/10 koko jäsenmäärästä
on sitä kirjallisesti vaatinut erityisesti ilmoitettua asiaa varten.
Liiton kokoukset pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla.

13 §
Kutsu kokoukseen on toimitettava jokaiselle jäsenelle vähintään
kaksi viikkoa ennen kokouspäivää lähetetyllä kirjeellä. Kutsu
voidaan toimittaa myös sähköisesti jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

14 §
Liiton jäsenillä on kokouksessa yksi ääni. Osakaskunnat, joiden
pinta-ala on 300-1000 hehtaaria, voivat kuitenkin käyttää kahta
ääntä. Osakaskunnat, joiden pinta-ala on yli 1000 hehtaaria, voivat
käyttää kolmea ääntä. Äänioikeutta voi käyttää myös valtuutettu
valtakirjan nojalla. Valtuutettu voi kokouksessa edustaa korkeintaan
kahta jäsentä.

15 §
Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilit ja
tilintarkastajain lausunto tilien ja asiain hoidosta samana aikana;
2. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle;
3. määrätä kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun suuruus ja maksuaika;
4. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaa vuotta
varten;
5. valita hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut
varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien sijaan ja varajäsenet:
6. valita kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
7. valita Liiton edustajat niihin keskusjärjestöihin, joissa Liitto
on jäsenenä; sekä
8. muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Jos jäsen haluaa
esittää asiaa vuosikokouksen käsiteltäväksi, siitä tulee tehdä
kirjallinen esitys Liiton hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

16 §
Kokouksessa on oikeus keskustella muistakin asioista,joista ei
kuitenkaan voi tehdä päätöstä.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

17 §
Liitto voi kuulua jäsenenä siihen järjestöön, jonka maan hallitus on
kalataloudellisten järjestöjen keskuselimeksi tunnustanut tai
määrännyt.

18 §
Liitolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
omistaa ja hallita kiinteistöjä.

19 §
Sääntöjen muuttamista tai Liiton purkamista koskeva esitys
käsitellään vuosikokouksessa. Sen hyväksymiseen vaaditaan vähintään
3/4 annetuista äänistä.
Päätös Liiton purkamisesta ei kuitenkaan ole pätevä ennen kuin se
mainitulla äänten enemmistöllä on vahvistettu toisessa, vähintään
kaksi kuukautta myöhemmin pidetyssä kokouksessa.
Liiton purkautuessa päätetään, miten sen varat käytetään
kalatalouden edistämiseksi Liiton toiminta-alueella.