ESML


Etusivu
Yhdistyksen säännöt
Tiedotteet
Kalanpoikasia istutuksiin
Projektitoiminta
  - Risa - harmaahylje riesasta resurssiksi
  - Rysä 2007
Hautomotoiminta
Kotkan kalamarkkinat
Kalastusvakuutus
Linkit
Yhteystiedot
På svenska

ETELÄ-SUOMEN MERIKALASTAJAIN LIITTO ry:n SÄÄNNÖT

Muutettu 20.3.2002

1 §

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry, ruotsiksi Södra Finlands Havsfiskarförbund rf.

2 §

Liiton toiminta-alue käsittää Suomenlahden rannikkoalueen Etelä-Suomen läänissä. Liiton toimipaikka on Kotkan kaupunki.

3 §

Liiton tarkoituksena on alueensa kalastajaväestön toimeentulon yleisten edellytysten parantaminen sekä sen henkisten harrastusten kehittäminen harjoittamalla kalatalousneuvontaa ja edistämällä kalanpoikasten kasvatusta ja istutusta, järjestämällä kalatalousnäyttelyjä ja osallistumalla niihin, levittämällä ja julkaisemalla ammattikirjallisuutta, tekemällä viranomaiselle esityksiä kalatalousolojen korjaamiseksi ja antamalla pyydettyjä lausuntoja sekä suorittamalla ne muut tehtävät, joita valtionapua nauttivan järjestön suoritettavaksi voidaan virallisesti antaa. Näiden tehtävien suorittamiseksi Liitto pitää palveluksessaan tarvetta vastaavasti toimihenkilöitä.

Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan ole pääasiassa taloudellista.

4 §

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kalastuskunnat, osakaskunnat, rekisteröidyt kalastusseurat, kalastusalueet, kalatalousyritykset ja muut vastaavat oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, joiden toiminta liittyy kalatalouteen ja jotka Liiton johtokunta jäseniksi hyväksyy.

Liiton kannattavina jäseninä voivat olla muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, joilla ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa Liiton asioissa.

Liiton kunniajäseniksi voidaan valita henkilöitä, jotka ovat erikoisen ansiokkaasti toimineet Liiton tarkoitusperien hyväksi.

5 §

Jäsenet suorittavat Liitolle vuosimaksun, jonka suuruuden ja maksuajan vuosikokous määrää. Jäsen, joka on laiminlyönyt vuosimaksun suorittamisen kahtena vuotena peräkkäin, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

HALLINTO

6 §

Liiton asioita hoitaa johtokunta, jossa on puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä, viimeksi mainituilla kolme (3) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan, mutta johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

7 §

Johtokunta on päätöskelpoinen, kun neljä (4) jäsentä on saapuvilla, niiden joukossa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Johtokunnan varsinaiset jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensi kerralla valituista jäsenistä eroaa kuitenkin johtokunnan toimittaman arvonnan perusteella kaksi (2) jäsentä, seuraavassa vuosikokouksessa samoin kaksi (2) jäsentä ja kolmannessa vuosikokouksessa kaksi (2) jäljellä olevaa jäsentä. Tämän jälkeen jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he olivat valitut. Jos johtokunnan jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikautensa päättymistä, valitaan Liiton kokouksessa uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varajäsenet eroavat vuosittain.

8 §

Johtokunta asettaa juoksevien ja kiireellisten asioiden hoitoa varten keskuudestaan kolmijäsenisen työvaliokunnan toimimaan johtokunnan valvonnan alaisena ja sen antamien ohjeiden mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja on työvaliokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.

9 §

Johtokunta ottaa liitolle tarvittavat toimihenkilöt, määrää heidän palkkionsa ja ohjaa ja valvoo heidän toimintaansa. Niinikään johtokunta valmistaa liiton toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen, hoitaa liiton omaisuutta, huolehtii liiton kokouksista, toimii liiton tarkoituksen toteuttamiseksi ja toimeenpanee liiton kokousten päätökset.

10 §

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Johtokunta voi myös antaa nimen kirjoittamisoikeuden yhdistyksen palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat liiton nimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen.

11 §

Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajain tarkastettavaksi niin ajoissa, että he voivat helmikuussa antaa lausuntonsa toimittamansa tilintarkastuksen johdosta.

KOKOUKSET

12 §

Liitto kokoontuu vuosikokoukseen johtokunnan määräämänä aikana maaliskuussa sekä sen lisäksi ylimääräisiin kokouksiin, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kuin vähintään kymmenen (10) jäsenjärjestöä tai 1/10 koko jäsenmäärästä on sitä kirjallisesti vaatinut erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Liiton kokoukset pidetään johtokunnan määräämällä paikkakunnalla.

13 §

Kutsu kokoukseen on toimitettava jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää postitetulla kirjeellä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Muutkin yleistä laatua olevat tiedonannot on saatettava jäsenten tietoon kirjallisesti.

14 §

Liiton kokouksessa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen puolesta voi äänioikeutta käyttää myös valtuutettu valtakirjan nojalla. Valtuutettu voi kokouksessa edustaa itsensä lisäksi vain yhtä jäsentä.

15 §

Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. johtokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilit ja tilintarkastajain lausunto Liiton tilien ja asiain hoidosta samana aikana;
2. vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja rahastonhoitajalle;
3. määrätä kulumassa olevan vuoden vuosimaksun suuruus ja maksuaika;
4. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaa vuotta varten;
5. valita johtokunnan puheenjohtaja sekä johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien sijaan ja varajäsenet:
6. valita kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
7. valita Liiton edustajat niihin keskusjärjestöihin, joissa Liitto on jäsenenä; sekä
8. muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat. Jäsenten esittämistä asioista ei voida tehdä päätöstä, ellei niitä ole toimitettu kirjallisesti Liiton johtokunnalle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta.

16 §

Kokouksessa on oikeus keskustella muistakin asioista, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä.

ERIKOISIA MÄÄRÄYKSIÄ

17 §

Liitto voi kuulua jäsenenä siihen järjestöön, jonka maan hallitus on kalataloudellisten järjestöjen keskuselimeksi tunnustanut tai määrännyt.

18 §

Liitolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

19 §

Sääntöjen muuttamista tai Liiton purkamista koskeva esitys käsitellään vuosikokouksessa. Sen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Päätös Liiton purkamisesta ei kuitenkaan ole pätevä ennen kuin se mainitulla äänten enemmistöllä on vahvistettu erityisessä, vähintään kaksi kuukautta myöhemmin pidetyssä kokouksessa.

Liiton purkautuessa päätetään, miten sen varat käytetään kalatalouden edistämiseksi Liiton toiminta-alueella.